tailan

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

Сүхбаатар  аймгийн  Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс,

албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл

гомдлын шийдвэрлэлтийн тухай

   /2020 оны жилийн эцсийн  байдлаар/

“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу Сүхбаатар  аймгийн  Стандарт хэмжилзүйн хэлтэст 2020 оны  жилийн эцсийн  байдлаар ирүүлсэн иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайланг нэгтгэн танилцуулж байна.

Тайлант хугацаанд хэлтэст 244 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 242 өргөдлийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэсэн нь 99,1  хувийн үзүүлэлттэй байна. Хугацаа болоогүй 2 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд судлагдаж байна.

Төрийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдлыг хүснэгт №1-д, өргөдлийг ирүүлсэн хэлбэрээр нь ангилан хүснэгт №2-т, нийт өргөдлийн агуулга болон зонхилж байгаа асуудлыг хүснэгт №З-т тусган хавсаргав.

              Тайлан гаргасан:

              Өргөдөл гомдол хариуцсанУлсын шалгагч:                          Д.Зоригтбаатар     

Үйлчилгээний сэтгэл ханамж хэр байна вэ?

Хангалттай - 19.6%
Дунд зэрэг - 7.6%
Хангалтгүй - 56.5%

Нийт санал: 92
The voting for this poll has ended on: 21 7-р сар 2018 - 01:34