Корона-19

           
    Сүхбаатар аймгийн Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтэс Коранавирусын эсрэг захирамж, шийдвэрийн хэрэгжилт    
           
Шийдвэрийн нэр Заалт Хариуцах байгууллага Хэрэгжилт Хувь
           
1 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
2020.11.16
А/601
2.аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллага /засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар  тогтоолын хавсралтанд заасанаас бусад/, хуулын этгээдүүдийн үйл ажилгааг ажлын тусгай горимд шилжүүлж, байгууллагын үйл ажилгааны онцлогоос хамааран зайнаас богносгосон цагаар ажилуулсугай.    Хэлтсийн даргын баталсан 12 дугаар сарын 1 хүртлэх ажиллах хувиарын дагуу хэлтсийн  ажилчдыг зайнаас богиносгосон цагаар ажилуулж байна. 100
    3. 0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй эхчүүд /ганц бие эцэг/-д байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлэх, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож олгохыг байгууллага, аж ахуй нэгжийн удирдлагад үүрэг болгосугай.   0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй 1 эхэд гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлж, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100
2 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 2020.12.15                А/661 3.Байгууллагын халдвар хамгаалалын дэглэмийг чанд сахиж, иргэд зай барьж үйлчлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулах, 0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй эх,  өрх толгойлсон   эцэг эхийг зайнаас  ажиллах боломжоор хангаж, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож олгохыг байгууллага, аж ахуй нэгжийн удирдлагад даалгасугай.   Байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдэд амны хаалттай үйлчлүүлэх гар ариутгагч шингэнээр гараа ариутгаж үйлчлүүлэхийг шаардан ажиллаж байна.0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй 1 эхэд гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлж, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100
3 Хэвийн, богиносгосон, зайнаас ажиллах байгууллагын жагсаалт батлах тухай   2020.11.18            №А/603 3. Ажлын тусгай горимд шилжүүлсэн хугацаанд халдвар, хамгаалалын дэлэмийг чанд сахиж,  төрийн албаны тасралтгүй байдлыг хангаж ажилахыг байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.   Ажлын тусгай горимд шилжүүлсэн хугацаанд албан байгууллагын цагын хуваарыг өглөө 09.00- 12.00 өдөр 14.00-16.00 цагаар ажиллаж, ариутгал  халдвар, хамгаалалын дэлэмийг чанд сахиж,  төрийн албаны тасралтгүй байдлыг хангаж ажилласан. 100
 
9 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх тухай
2020.11.13
АД №06 
2.2 хөгжлийн бэрхшээлтэй албан хаагч, 0-12 насны хүүхэдтэй эцэг эх, ахмад настан асаргаа сувилгаа шаардлагатай иргэнийг асарч буй албан хаагчийн хүсэлт, ажлийн ачаалалыг харгалзан цалинтай чөлөө олгох, цахим хэлбэрээр зайнаас ажиллах боломжоор хангах, зайлшгүй ажлийн байранд ажиллуулах шаардлагатай тохиолдолд ажлийн цагыг богносгох.    Хэлтсийн даргын баталсан 12 дугаар сарын 1 хүртлэх ажиллах хувиарын дагуу хэлтсийн  ажилчдыг зайнаас богиносгосон цагаар ажилуулж байна.0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй 1 эхэд гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлж, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100
4 Маскаа зүүцгээе, гараа угаая 2 дугаар аяныг зохион байгуулах тухай
2020.11.06
АД №05
2.1 Ажилтан, албан хаагчдыг амны хаалтаар хангах, тогтмол хэрэглүүлж хэвшүүлэх, дархлааг дэмжих ажлыг эрчимжүүлэх маскгүй иргэдэд үйлчлэхгүй байх, маск тогтмол хэрэглэж хэвшихийг уриалах.   Хэлтсийн ажилтан албан хаагчидыг амны хаалт, гар ариутгагч шингэн, дархлааг нь дэмжих витамин, аарц зэргээр 1 удаа ханган ажиллаж байна. Мөн хэлтсийн ажилтан албан хаагчдын бүх хүүхэдүүдэд амны хаалт өгч ажилласан.мөн байгууллагаар үйлчлүүлж байгаа иргэдэд амны хаалттай үйлчлүүлэх гар ариутгагч шингэнээр гараа ариутгаж үйлчлүүлэхийг шаардан ажиллаж байна. 100
5 Хэвийн, богиносгосон, зайнаас ажиллах байгууллагын жагсаалт батлах тухай   2020.11.18           №А/603 2.Богиносгосон цагаар ажиллах албан байгууллагын цагын хувиарыг өглөө 09.00-12.00 цаг өдөр 14.00-16.00 байхаар болгосугай.   Хэлтсийн ажилтан албан хаагчдыг захирамжийн дагуу богиносгосон цагаар ажиллуулж захирамжийн биелэлтыг хангаж ажилласан. 100
    3. Ажлын тусгай горимд шилжүүлсэн хугацаанд халдвар, хамгаалалын дэлэмийг чанд сахиж,  төрийн албаны тасралтгүй байдлыг хангаж ажилахыг байгууллагын дарга, эрхлэгч нарт үүрэг болгосугай.   Ажлын тусгай горимд шилжүүлсэн хугацаанд ариутгал  халдвар, хамгаалалын дэлэмийг чанд сахиж,  төрийн албаны тасралтгүй байдлыг хангаж ажилласан. 100
6 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай 2020.12.01                №А/628 3.Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд аж ахуй нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг ажлын тусгай горимд шилжүүлж, хэвийн богиносгосон цагаар ажиллах байгууллагын жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.   Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд хэлтсийн ажилчидыг хэвийн богиосгосон цагаар ажиллуулж байгууллагын үйл ажилгааг тасралтгүй хэвийн ажиллуулсан. 100
     4. Байгууллагын халдвар, хамгааллалын дэглэмийг чанд сахиж, иргэдэд чирэгдэл үүсгэхгүйгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн, 0-12 насны хүүхэдтэй эх /ганц бие эцэг/, өрхийн гишүүн нь гэрийн ажигллалтанд байгаа албан хаагчийг зайнаас ажиллах боломжоор хангаж, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож олгохыг байгууллага,  аж ахуйн нэгжийн удирдлагад үүрэг болгосугай.   0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй 1 эхэд гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлж, мөн өрхийн гишүүн нь гэрийн ажиглалтанд байгаа 2 ажилтан албан хаагчийг зайнаас ажиллах боломжоор хангаж,  цалин хөлсийг ажилласанд тооцож захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 100
7 Зарим байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэх тухай 2020.12.08               №А/649 1. Аймгийн хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд караоке, баар, сүм хийд, спорт кулб, тоглоомын газар, сургалын байгууллагаас бусад аж ахуй нэгж, бүх шатны төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг 2020 оны 12 дугаар сарын 08 ны өдрөөс  эхлэн хэвийн горимд шилжүүлсүгэй.   Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн горимд шилжүүлэн ажиллаж байна. 100
    2.Байгууллагын халдвар, хамгааллалын дэглэмийг чанд сахиж, иргэдэд чирэгдэл үүсгэхгүйгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн, 0-12 насны хүүхэдтэй эх /ганц бие эцэг/, өрхийн гишүүн нь гэрийн ажигллалтанд байгаа албан хаагчийг зайнаас ажиллах боломжоор хангаж, цалин хөлсийг ажилласанд тооцож олгохыг байгууллага,  аж ахуйн нэгжийн удирдлагад үүрэг болгосугай.   0-12 хүртлэх насны хүүхэдтэй 1 эхэд гэрээсээ ажиллах боломжийг бүрдүүлж, мөн өрхийн гишүүн нь гэрийн ажиглалтанд байгаа 2 ажилтан албан хаагчийг зайнаас ажиллах боломжоор хангаж,  цалин хөлсийг ажилласанд тооцож захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.Байгууллагын халдвар хамгаалын дэглэмийг чанд сахин ажиллаж байна. 100
8 Байгууллагын Дарга, захирал, Эрхлэгч нарт 2020.11.20             З/1100 Улс орон даяар "Бүх нийтийн байдлын зэрэг"-т шилжүүлсэн 2020 оны 120дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд Баруун-Урт сумын хэмжээнд хөдөлгөөний хязгаарлалт хийж хорио цээрийн дэглэм сахиулах, коронавируст халдвар / COVID-19/ цар тахалаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эргүүл, хяналт шалгалтад ажиллах байгууллагуулын жагсаалтыг хүргүүлэв. Хэрэгжилтийг хангаж ажилласан тухай мэдээлэлийг өдөр бүрийн 17 цагт Баруун-Урт сумын шуурхай штабын 70511111 утасанд мэдээлнэ.   Хөдөлгөөнт эргүүл хийх хувиарын дагуу хуваарт газаруудад хэлтсийн ажилтан албан хаагчид хувиарын дагуу эргүүл хяналт шалгалтаар тогтоосон хугацаанд ажиллаж албан бичгийн хэгжилтийг хангаж ажилласан. 100
           
           
           
   
ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                      Д.ЭРДЭНЭБАТ